Cart

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze e-commerce website is eigendom van:
Verberckmoes NV
Meubelen Verberckmoes
Reepstraat 121
9170 St. Gillis-Waas

info@verberckmoes.be
Tel. +32 3 727 13 00 – Fax 03 727 13 01
BTW BE 0449.150.778– RPR Dendermonde
Rek.nr. BE43 4070 5109 1101

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product of dienst aangeboden bij Verberckmoes en alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden.

 

De e-commerce website van Meubelen Verberckmoes, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Reepstraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas, BTW BE 0449.150.778, RPR Dendermonde, (hierna 'Meubelen Verberckmoes') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Koper”) of in één van onze winkels. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Meubelen Verberckmoes moet de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Meubelen Verberckmoes aanvaard zijn.

Verberckmoes behoudt zicht het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij niet courante orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

Verberckmoes bevestigt altijd de aankopen die worden geplaatst via de webshop per e-mail. Wanneer er bij deze online aankopen nog geen bevestigingsmail is verstuurd is de overeenkomst nog niet van kracht De orderbevestiging via e-mail vormt onze aanvaarding van de bestelling.

 

Algemeen

 

Art. 1 'Verkoper' Meubelen Verberckmoes NV met maatschappelijke zetel Reepstraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas, België en met Ondernemingsnummer BE 0449 150 778.

Art. 2 'Koper' de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een offerte van Verkoper aanvaardt en/of één of meerdere product(en) aankoopt in de winkel of via de webshop en Verkoper.

Art. 3 'Verkoopsvoorwaarden' zijn de algemene verkoopsvoorwaarden zoals opgesomd in dit document.

Art. 4 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al de verkopen en offertes opgemaakt door Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en met uitdrukkelijke goedkeuring van Verkoper. Door ondertekening van deze voorwaarden erkent de Koper deze verkoopsvoorwaarden uitdrukkelijk en onherroepelijk te aanvaarden.

Art. 5 Eventuele aantoonbare druk-, tik- of andere fouten of nalatigheden in de verkoopsbrochures, prijsopgaven, prijslijsten, offertes, facturen of andere documenten of informatie van Verkoper zoals bijvoorbeeld op de website, kunnen worden rechtgezet zonder enige aansprakelijkheid voor Verkoper.

Art. 6 Verkoper behandelt al de persoonsgegevens van voormalige, huidige en potentiële klanten vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Klanten kunnen hun gegevens op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en worden geïnformeerd via de privacyverklaring die terug te vinden is op https://www.verberckmoes.be/nl/privacy-statement-cookies of gevraagd kan worden aan de verkoopsbalie.

Art. 7 De nietigheid van een bepaling uit deze Verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden.

Art. 8 Deze Verkoopsvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen de partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting is de rechtbank van Gent bevoegd. In het geval Koper een rechtspersoon is, wordt uitdrukkelijk de toepassing van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 1980 uitgesloten.

 

Offertes & orderbevestigingen

 

Art. 9 Nadat Koper de offerte of bestelbon heeft ondertekend of expliciet via e-mail de offerte bevestigd heeft én nadat Verkoper vervolgens expliciet de bestelling van Koper aanvaardt, komt de verkoop tot stand. De aanvaarding door Verkoper gebeurt door het bezorgen of versturen van een verkoopovereenkomst, orderbevestiging of factuur aan Koper.

Art. 10 Bij elke bestelling wordt een voorschot van minstens 25% van het volledige factuurbedrag gevraagd. Van zodra Verkoper dit voorschot ontvangt wordt de bestelling bij de leverancier geplaatst en begint de levertermijn te lopen.

Art. 11 Koper kan tot 5 dagen na het tot stand komen van de verkoop een wijziging doorvoeren in de bestelling of de bestelling gedeeltelijk of helemaal annuleren, op voorwaarde dat het order bij de leverancier geannuleerd kan worden. In het geval van gedeeltelijke of gehele annulatie van de bestelling zal de Koper een schadevergoeding van 30 % van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn. Na deze termijn van 5 dagen zal in geval van annulatie het gehele bedrag van de bestelling betaalbaar zijn voor Koper. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor aankopen in de fysieke winkel. Voor online aankopen geldt een herroepingstermijn van 14 dagen.

Art. 12 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor de bestelling van Koper niet te aanvaarden of desgevallend de tot stand gekomen verkoop te ontbinden zonder hiervoor aan Koper enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Verkoper is in dit geval wel verplicht tot terugbetaling van reeds betaalde sommen.

 

Prijs & betalingsvoorwaarden

 

Art. 13 Uitgezonderd de prijzen op de offertes en zolang Koper de bestelling niet expliciet heeft bevestigd, behoudt Verkoper zich het recht voor om de verkoopsprijzen op elk moment te wijzigen.

Art. 14 De geafficheerde prijzen van de producten zijn steeds in euro en inclusief BTW. Bijkomende kosten worden steeds apart vermeld op de factuur.

Art. 15 De totale prijs te betalen door Koper is de prijs die wordt vermeld op de orderbevestiging of verkoopovereenkomst en factuur. De facturen zijn betaalbaar ten laatste bij de levering. Indien Koper via een bankoverschrijving betaalt, moet Koper dit minimum 3 werkdagen voor de levering in orde brengen.

Art. 16 Verkoper behoudt het recht van eigendom zolang de factuur niet volledig voldaan is. Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen in bezit komen van Koper, of een door Koper aangewezen derde partij.

Art. 17 Wanneer Koper in gebreke blijft de betaling uit te voeren, zal Verkoper een kosteloze betalingsherinnering verzenden aan Koper. Indien Koper-consument 14 dagen na het verzenden van de eerste herinnering nog steeds in gebreke is, zal er een tweede betalingsherinnering worden verstuurd. Vanaf dat moment zal het factuurbedrag verhoogd worden met een verwijlintrest aan de wettelijke intrestvoet op het openstaande bedrag vanaf de leverdatum of de vervaldatum van de factuur (welke eerst komt) tot het verschuldigde bedrag volledig wordt betaald.

Art. 18 Afgeprijsde producten (showroommodellen, artikelen uit magazijnverkoop) worden niet teruggenomen of omgeruild. Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor aankopen in de fysieke winkel. Voor online aankopen geldt een herroepingstermijn van 14 dagen.

 

Leveringen

 

Art. 19 Naar keuze van Koper wordt de bestelling opgestuurd naar, of geleverd en geplaatst op het adres zoals overeengekomen in de orderbevestiging of verkoopovereenkomst. Koper kan ook opteren de bestelling af te halen op het adres van Verkoper zoals vermeld in artikel 1 van deze Verkoopsvoorwaarden of op een ander afhaalpunt dat terug te vinden is op https://www.verberckmoes.be/nl/klantenservice.

Art. 20 Voor goederen die niet voorradig zijn, is Koper zich ervan bewust dat (vertragingen van) de toelevering aan Verkoper buiten de wil van Verkoper ligt. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de levertijd aangegeven in de orderbevestiging dan ook louter indicatief en niet bindend voor Verkoper. Van zodra een definitieve leverdatum bekend is, zal dit gecommuniceerd worden naar Koper.

Art. 21 In geval de levering wordt uitgesteld op verzoek van Koper moet het volledige factuurbedrag onmiddellijk voldaan worden. Daarnaast worden stockage kosten aangerekend à rato 1.5% van het bedrag van de bestelling per periode van een maand, met een minimum van 25 euro.

Art. 22 Verkoper heeft recht op een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro in het geval minder dan 3 werkdagen voor de geplande leverdatum, de levering wordt uitgesteld op verzoek van Koper. In geval de levering op minder dan 3 werkdagen voor de geplande levering, wordt uitgesteld door de Verkoper, heeft de Koper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro.

Art. 23 In geval de levering op het overeengekomen moment niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan Koper, bijvoorbeeld door afwezigheid van Koper, geen bewijs van betaling, geen of onvoldoende toegang en/of parkeermogelijkheid,… en Verkoper zich een tweede keer moet aanbieden, heeft de Verkoper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro. In geval de levering op het overeengekomen moment niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan Verkoper, en Verkoper zich een tweede keer moet aanbieden, heeft de Koper recht op een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro.

 

Garantie & aansprakelijkheid

 

Art. 24 Er geldt geen herroepingsrecht indien de verkoop doorgaat in de toonzaal van de Verkoper. Bovendien geldt er geen herroepingsrecht, bij een verkoop buiten de verkoopruimte of online, indien het goed op maat werd gemaakt. Zie ook Art.30, 31 en 32.

Art. 25 Verkoper staat ervoor in dat de goederen op het tijdstip van de levering voldoen aan de op dat ogenblik geldende verkoopsspecificaties en dat ze geschikt zijn voor het gebruik waartoe dat type van goederen gewoonlijk dient. Verkoper is niet aansprakelijk voor enig gebrek dat te wijten is aan normale slijtage eigen aan de materialen (textiel, leder, hout, matrassen, kussens,…), installatie van de goederen door niet-gekwalificeerde professionals, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale werkomstandigheden en/of ondeskundige opslag. Toonzaalmodellen worden verkocht in de staat zoals ze zich bevinden in de toonzaal.

Art. 26 Koper moet zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na ontdekking Verkoper (schriftelijk) in kennis stellen van elk gebrek. In het geval het gebrek zich manifesteert tijdens de eerste 2 jaar na leverdatum, wordt vermoed dat het gebrek reeds aanwezig was bij de levering. Indien het gebrek zich manifesteert 2 jaar na leverdatum moet Koper bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de levering, behoudens externe oorzaak. Koper verbindt zich ertoe de schade, direct of indirect, zo veel als mogelijk te beperken.

Art. 27 De wettelijke garantie van 2 jaar vangt aan van zodra de Koper de goederen meeneemt  of vanaf de datum van het eerste leveringsverzoek aangeboden door Verkoper. De rechtsvordering van Koper verjaart binnen een termijn van 1 jaar na het vaststellen van het gebrek.

Art. 28 De aansprakelijkheid van Verkoper betreffende gebrekkige goederen blijft beperkt tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige goederen, het vergoeden van de aankoopprijs of het toekennen van een korting. Indien een gebrek zich manifesteert binnen de twee jaar na levering en Verkoper kan aantonen dat het gebrek niet bestond ten tijde van de levering, is deze in geen geval aansprakelijk voor dit gebrek. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, incidentele of indirecte verliezen en gevolgschade. Verkoper kan ook niet verantwoordelijk worden geacht in situaties van overmacht. Niettegenstaande bovenstaande zal de totale aansprakelijkheid van Verkoper in geen geval het totale bedrag van de overeenkomstige factuur overschrijden.

Art. 29. Koper is aansprakelijk voor het volledige bedrag voor schade aangebracht aan de goederen opgesteld in de toonzaal van Verkoper.

 

Webshop

 

Art. 30 Naast de relevante bepaling 1 t.e.m. 28 van deze Verkoopsvoorwaarden, zijn de bepalingen 30 t.e.m. 35 specifiek van toepassing op aankopen via de webshop van Verkoper: https://www.verberckmoes.be/nl/producten

Art. 31 Koper heeft voor alle online aankopen recht op een herroepingstermijn van maximum 14 dagen na aflevering. Binnen deze termijn kan de Koper zijn bestelling annuleren (of herroepen), zonder hiervoor een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Meubelen Verberckmoes via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De koper kan hiervoor best gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf . Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Daarna heeft de Koper nog eens 14 dagen om de bestelling op eigen kosten te retourneren. De retour gebeurt (indien mogelijk) in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren en de gebruiksaanwijzing, terug te sturen naar: Reepstraat 121, 9170 Sint-Gillis-Waas, België (t.a.v. Retour Webshop).

Art. 32 Koper is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van het goed dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en werking van dat goed vast te stellen. De waardevermindering door onvolledige, beschadigde, gebruikte of vervuilde goederen wordt in mindering gebracht van de terug te storten som.

Art. 33 De koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: De levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (bijvoorbeeld maatwerk, specifieke uitvoeringen van salons, stoelen, kasten…die niet in voorraad zijn bij de leverancier en speciaal voor de klant worden besteld en gemaakt,…), de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten. Overeenkomsten waarbij de klant Meubelen Verberckmoes specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

 

Art. 34 Bij matrassen, kussens en beddengoed zullen bij retour de kosten voor reiniging om het goed opnieuw te koop te kunnen aanbieden zonder enig nadelig gevolg voor de bescherming van de gezond of de hygiëne in mindering gebracht worden van de terug te betalen som.

 

Art. 35 Verkoper zal, bij een geldige retour conform voormelde artikelen 29-34, onverwijld na ontvangst de betaalde som terugstorten, uitgezonderd de eventuele waardevermindering en / of de waarde van de beschadigde verpakking. De oorspronkelijke verzendkosten worden ook terugbetaald (tenzij niet de volledige bestelling wordt teruggestuurd).