!!! STRAFFE KORTINGEN TIJDENS ONZE MAGAZIJNVERKOOP 7-8 DECEMBER EN 14-15 DECEMBER TE SINT-GILLIS-WAAS !!! Meer info op onze facebookpagina.
Winkelmand - 0 € 0,00
  • Sinds 1954
  • 20.000m2 winkeloppervlakte
  • 3 jaar Meubelwaarborg garantie
  • layout.partial.header.usp_vbm_usp4

Algemene voorwaarden Facebook acties en andere wedstrijden bij Meubelen Verberckmoes

De wedstrijd wordt georganiseerd door Meubelen Verberckmoes nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Reepstraat 121 te 9170 Sint-Gillis-Waas (hierna Meubelen Verberckmoes genoemd).


Meubelen Verberckmoes behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Meubelen Verberckmoes kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Meubelen Verberckmoes.


Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Meubelen Verberckmoes zijn zonder verhaal.


De wedstrijd staat open voor alle personen die op Europees grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Verberckmoes, Interia, Okay en IIG en Eycken, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Meubelen Verberckmoes, voor te leggen.


Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.


Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijzen dienen altijd opgehaald te worden in de winkel, mits anders vermeld. De deelnemer verliest het recht op zijn prijs, indien hij deze niet binnen de twee maanden na berichtgeving van het winnen van de wedstrijd opgehaald heeft.


Elke deelnemer kan slechts één maal deelnemen (één deelnemer per gezin/adres). Bij meerdere deelnames wordt een andere winnaar getrokken. 


In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Meubelen Verberckmoes zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Meubelen Verberckmoes uit te sluiten.


Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Meubelen Verberckmoes de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en foto, alsook zijn identificatie als deelnemer aan de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.


De persoonsgegevens die Meubelen Verberckmoes verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Zij zullen worden opgenomen in een klantenbestand dat aan derden kan doorgegeven worden en/of voor intern gebruik en/of voor direct mailing kan aangewend worden. De deelnemers hebben wel vrije toegang tot deze gegevens om er zo nodig de verbetering en/of doorhaling van te vragen.

 

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement.